Ακίνητη Περιουσία

  • Ακίνητη Περιουσία

Η αξιοποίηση και η αποτίμηση των παγίων στοιχείων-ακινήτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Η AG CAPITAL με πολυετή εμπειρία στο τομέα της Διαχείρισης Ακινήτων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρέχει ολοκληρωμένες εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων σε πραγματικά συγκριτικά στοιχεία της κτηματαγοράς και υπολογίζει την αγοραία αξία του ακινήτου χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες διεθνών κανονισμών.